28 maja 2022

Nabór do projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci III”

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu otrzymał dodatkowe środki na realizację projektu Opolskie dla rodziców i dzieci III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 Wojewódzki Urząd Pracy  w Opolu pokrywać będzie koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne).

Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają  na  urlopie  macierzyńskim  lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie  dochody ( tzw. ubodzy pracujący).

W ramach współpracy możliwe będzie finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem przez okres maksymalnie 12 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2023 r. Rodzice zobowiązani są do oddania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego w terminie do 3 miesięcy kalendarzowych od dnia złożenia formularza rekrutacyjnego tj.  do 30.09.2022r. Rodzice ponoszą opłatę za wyżywienie dzieci.

Maksymalna wartość refundacji to 1100 PLN za pełny miesiąc uczęszczania dziecka do żłobka/klubu dziecięcego.

     Nowy nabór będzie trwał od 1 do 7 czerwca 2022r. a rekrutację prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pod numerem 77 4416802.

Strona internetowa projektu www.zlobki.wup.opole.pl